IZVEDENI RADOVI:

  • Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Savudrija, Dajla i Fermići sa izgradnjom crpnih stanica
  • Radovi na transportnom vodovodu Rupa-Brce sa opskrbnim ograncima
  • Radovi na proširenju groblja Cernik
  • Radovi na uređenju plaže Val de Lesso u Rovinju-Rovigno